תקנון פעילויות חברתיות באינסטגרם

הגדרות :

1.1. תנאי ההשתתפות בפעילות יהיו כמפורט בתקנון זה להלן ;
1.2. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים, לכלל הציבור ;
1.3. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה להוראות כל מסמך או פרסום אחר, תגברנה

הוראות התקנון:

1.4. ” עורך הפעילות” – סטודיו 6B
1.5. “משתת ף” – כל אדם מעל גיל 18 , בעל פרופיל אישי פעיל באתר אינסטגרם ( www.instagram.com ), אשר פעל בהתאם להוראות ולהנחיות כאמור בתקנון זה.
1.6. חברות ו/או קבוצות ו/או התארגנויות ו/או כל גוף שאיננו אדם פרטי בעלי פרופיל באתר אינסטגרם, אינם רשאים להשתתף בפעילות. משתתף המחזיק במספר פרופילים אישיים באינסטגרם רשאי לעשות שימוש בפרופיל אחד בלבד במסגרת השתתפותו בפעילות.
1.7. “פעילו ת” – פעילות אשר תתנהל מעת לעת, בין המשתתפים באינסטגרם .
1.8. ” תקופת הפעילות” – אלא אם נאמר מפורשות אחרת, הפעילות אינה קצובה בזמן ותמשך לפי
בחירתו הבלעדית של עורך הפעילות. עורך הפעילות יהיה רשאי להפסיק ו/או לחדש את הפעילות בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
1.9. “פרס” – הפרס הינו אישי לזוכה בלבד, ואינו ניתן להסבה ו/או לשינוי ו/או להחלפה ו/או להמרה. בהתאם לתנאי ההשתתפות שיוצגו בעמוד האינסטגרם, כל משתתף שעמד בתנאי ההשתתפות כמפורט להלן, וייבחר כזוכה ע ל-ידי עורך הפעילות, יזכה בפרס אשר יוגדר בעמוד האינסטגרם.

2. אופן ההשתתפות בפעילות :

2.1. על המשתתפים להיכנס בתקופת הפעילות לעמוד האינסטגרם, בו יוצגו מעת לעת נושאים שונים. המשתתפים יתבקשו לענות בתקופת הפעילות על שאלה ו/או להוסיף תמונה ו/או לעמוד בתנאי הפעילות כפי שיוצגו בעמוד האינסטגרם.
2.2. לאחר העלאת נושא הפעילות מטעם עורך הפעילות בעמוד האינסטגרם, יתאפשר למשתתפים להגיב לנושא הפעילות באזור המיועד לכך ולזכות בכפוף לתנאי תקנון זה בפרס.
2.3. האחריות על העלאת התכנים מטעם המשתתפים, חלה אך ורק על המשתתפים ולעורך הפעילות אין ולא תהיה כל אחריות בגין תכנים אשר לא הועלו ו/או לא נוצרו באופן תקין ו/או שיש קשיים כלשהם בצפייה בהם.
2.4. תנאי להשתתפות בפעילות הוא העלאת תוכן תקין אשר נוצר והועלה כדין לעמוד האינסטגרם בהתאם לאמור בסעיף זה. כל המעוניין להשתתף בפעילות, מוותר כתנאי מוקדם לזכאותו להשתתף, על כל טענה בקשר עם אי קליטת התוכן בעמוד האינסטגרם, או בקשר עם מחיקתו.
2.5. יובהר כי עורך הפעילות שומר לעצ מו את הזכות להסיר משתתפים ו/או תגובות משתתפים מעמוד האינסטגרם, אשר על -פי שיקול דעתה הבלעדי, יש בהשתתפותם ו/או תגובותיהם, כדי לפגוע ו/או להזיק ו/או להפריע לפעילות באינסטגרם.
2.6. משתתף, אשר פרטיו האישיים (כפי שהוצגו באינסטגרם) אינם מאפשרים פניה חוזרת אליו ו/או זיהויו על-ידי עורך הפעילות, לא יחשב כמשתתף לצורך פעילות בעמוד האינסטגרם כאמור.

3. הצהרות והתחייבות המשתתף :

3.1. כי הוא בעל זכויות הקניין והקניין הרוח ני המלאות והבלעדיות לתוכן אשר העלה לעמוד האינסטגרם. כל גולש יכול לזכות רק בפרס אחד ולא מעל לכך .
3.2. כי הוא לא יעלה לעמוד האינסטגרם תוכן אשר עלול להפר כל דין לרבות תוכן שעלול להפר זכויות ו/או לפגוע בזכויות של כל אדם ו/או גוף אחר )לרבות זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות).
3.3. כי הוא לא יעלה לעמוד האינסטגרם תוכן ו/או מידע המכיל תכנים מיניים, פרובוקטיביים, בלתי נאותים, פוגעניים, טורדניים, עוינים, מעליבים, אלימים, גזעניים, או מידע המהווה פגיעה בפרטיותו של אדם, מידע שקרי, מידע בעל אופי בלתי חוקי ו/או מידע בעל כל תוכן בלתי ראוי אחר.
3.4. ידוע למשתתף כי עורך הפעילות לא ישא בשום אחריות לגבי תביעות בנושא תוכן ו/או המידע, ובמקרה שיתברר כי התוכן ו/או המידע מפר חיובים המוטלים על המשתתף כאמור בכללים אלה ו/או על פי כל דין, תחול האחריות המלאה והבלעדית על המשתתף, ויהיה עליו לשפות ולפצות את עורך הפעילות בגין כל נזק שיגרם עקב כך.
3.5. כי עורך הפעילות יהיה רשאי לעשות בתוכן ו /או במידע אשר הועלה לעמוד האינסטגרם, כל שימוש לפי שיקול דעתו הבלעדי לרבות שימוש מסחרי, העתקה, שכפול, שידור, הצגה בציבור, אחסון וכל פעולה שבעל זכות יוצרים רשאי ויכול לעשות בתוכן ו/או במידע על פי כל דין, הכל ללא תשלום תמלוגים למשתתף, בכל העולם, וללא הגבלת זמן, כי עצם העלאת התוכן ו/או המידע לעמוד האינסטגרם, מהווה ויתור באופן בלתי חוזר על זכות העשויה להיות למשתתף בקשר עם התוכן ו/או המידע ועל כל טענה בעניין .

4. בחירת הזוכה :

4.1. בחירת הזוכה תיעשה על-פי שיקול דעתו הבלעדי של עורך הפעילות.
4.2. קביעת עורך הפעילות בדבר זהות המשתתף הזוכה תהיה סופית ואינה ניתנת לערעור.
4.3. הפעילות אינה תקפה לסטודנטים או נרשמים לקורסים עתידיים בסטודיו 6B.
4.4. המשתתף מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך הפעילות ו/או מי מטעמו בנוגע להחלטתה בדבר זהות הזוכה.
4.5. עורך הפעילות שומרת על הזכות לפסול כל משתתף מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בגין העלאת תכנים אשר אינם נתפסים על ידה כראויים, ולמנוע מאותו משתתף ליטול חלק בפעילות .
4.6. במקרה של חשד כלשהו שמשתתף הפר את תנאי תקנון זה ו/או שהשתתפות )שלו ו/או של אחרים( נעשתה תוך הפרת תנאי כלשהו מתנאי תקנון זה ו/או עקב שימוש באמצעים בלתי כשרים ו/או לא נאותים ו/או תחבולה ו/או כל פעולה שלא כדין שלו ו/או של אחרים, ו/או שהזכייה בפרס נעשתה תוך הפרת תנאי תקנון זה עקב שימוש באמצעים כאמור לעיל ו/או תוך נקיטת פעולה כלשהי שלא בהתאם לתקנון )לרבות פריצה לאתר ו/או לתוכנת הפעילות ו/או שינוי ו/או התערבות בדרך פעולתם ו/או שינוי טבלת הדירוג( ו/או תוך עשיית עבירה ו/או שלא על פי הוראות הדין, תהא עורך הפעילות רשאי לבטל את השתתפותו ו/או זכייתו ו/או לדרוש בחזרה את הפרס של משתתף כאמור )ו/או של משתתפים אחרים שניקודם שונה ו/או הושפע עקב פעולות כאמור לעיל(, ולמשתתף כאמור לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד עורך הפעילות בגין כך.

5. איתור הזוכים :

5.1. עורך הפעילות יפרסם בעמוד האינסטגרם את שם הזוכה ו/או את רשימת הזוכים וינסה ליצור קשר עם הזוכה ו/או הזוכים באמצעות שליחת הודעה אישית אל המייל בפרופיל האישי האינסטגרם במידה ואינו חסום, כל זאת בשעות העבודה המקובלות .
5.2. במידה ולא יעלה בידי עורך הפעילות ליצור קשר עם המשתתף ו/או המשתתפים הזוכים , בתוך שבעה ימים ו/או המועמד לזכייה לא אותר ו/או המועמד לזכייה אינו עומד בכל תנאי ההשתתפות, ייפסל מועמד זה ולא יהיו לו טענות כלשהן כלפי עורך הפעילות.
5.3. עורך הפעילות יהא רשאי להאריך את מועד איתור המועמד לזכייה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ו/או לא לחלק את הפרס לאף משתתף אחר.
5.4. כל המועדים הרלוונטיים לפעילות יקבעו אך ורק על פי שיקול דעתו הבלעדי של עורךהפעילות ומועדים אלו אינם ניתנים להשגה או לערעור.

6. הפרס:

6.1. בהתאם לתנאי ההשתתפות שיוצגו בעמוד האינסטגרם, כל משתתף שעמד בתנאי ההשתתפות כאמור, וייבחר כזוכה על-ידי עורך הפעילות, יזכה בפרס שיוגדר בעמוד האינסטגרם .
6.2. משתתף יכול לזכות בפרס אחד בלבד בכל תקופת פעילות.
6.3. מימוש הפרס יתבצע באחד מ סניפי הסטודיו, ת”א או חיפה בהתאם לבחירת הזוכה.
6.4. תאריך מימוש הפרס יתבצע בהתאם ללוחות הזמנים של העורך שינתן בעת הכרזת הפרס לזוכה בלבד.
6.5. עורך הפעילות רשאי לשנות את מועד מימוש ההטבה על פי שיקול דעתו הבלעדי. מועדים אלו אינם ניתנים להשגה או לערעור .
6.6. האחר יות למימוש הפרס הינה על הזוכה בלבד. עורך הפעילות לא ישא באחריות כלשהי בגין אי מימוש הפרס מסיבות התלויות, במישרין או בעקיפין בזוכה.

7.  אחריות:

7.1. עורך הפעילות רשאי לשנות מועדים ו/או תנאים ו/או פרטים בפעילות ו/או בתקנון זה, ובמקרה כאמור לא תישמע כנגד עורך הפעילות ו/או מי מטע מ ו כל טענה ו/או תלונה.
7.2. רישומי עורך הפעילות, מערכותיו ומי מטע מו, יהוו ראיה מכרעת באשר לכל דבר ועניין הקשור בפעילות .
7.3 . עורך הפעילות ו/או מי מטעמו, אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או מערכת המחשבים באמצעותה נערכת הפעילות ולא יישאו באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במהלך הפעילות ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים או הפרעות כאמור.
7.4. למשתתף לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן ינקוט עורך הפעילות ו/או מי מטע מו עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
7.5. המשתתף מצהיר ומביע הסכמתו כי עורך הפעילות ו/או מי מטעמו יהיו רשאיים לעשות שימוש, לפי שיקול דעתם, בתוכן ו/או מידע אשר נשלח על ידו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לפרסמם, לערוך אותם, לשנותם, לשדרם בטלוויזיה ו/או באינטרנט, ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום הפעילות ובכלל.
7.6. עורך הפעילות רשאי שלא לאפשר השתתפות למי שהשתתפותו בפעילות כמפורט לעיל, נעשתה מתוך מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא וכן רשאי הוא לשלול את קבלת הפרס או להפסיק את מימוש הפרס בכל שלב במקרה שהסתבר כי הזכייה נעשתה מתוך או במסגרת מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין .
7.7. עורך הפעילות רשאי להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיה, כולם או חלקם, כל זאת מבלי שתחול על יו כל חובה להודיע על כך מראש.
7.8. עובדי עורך הפעילות ובני משפחותיהם, אינם רשאים להשתתף בפעילות ולא יהיו זכאים לזכייה בפרס. “בני משפחה” לעניין סעיף זה לרבות הורים, אחים, הורי הורים וילדים/ות