1. ייתכנו שינויים במועד תחילת הסדנא, ימי הלימוד ושעות הלימוד ותכנית הלימודים, עליהם תימסר הודעה מראש.
  2. במידה וסטודיו 6B יקבע כי הסטודנט אינו מתאים ללימודים בסדנא מבחינה מקצועית ו/או התנהגותית ו/או אי עמידה בדרישות בהתאם לרמה הנדרשת מצד הסטודנט, שמורה לסטודיו הזכות להפסיק את לימודי הסטודנט בסדנא.
  3. כל המידע והחומר הלימודי הניתנים במסגרת הלימודים הם קניין סטודיו 6B ועל הסטודנט לעשות בו שימוש אישי בלבד לצרכי לימודיו. חל איסור על העברת מידע ו/או עשיית שימוש בו לכל צורך למעט לימודי הסטודנט.
  4. האמור לעיל מופנה לגברים ונשים כאחד גם אם נאמר בלשון זכר בלבד.
  5. הודעה בדבר ביטול רישום כאמור לעיל חייבת להיות בכתב ולהישלח למזכירות הסטודיו בין באמצעות דוא"ל ובין באמצעות פקס בהתאם לפרטים בטופס הרישום ותוקפה יהיה במועד קבלתה במזכירות הסטודיו בלבד.
  6. בחלוף 14 ימים מיום ההרשמה באמצעות טופס זה, לא יינתן החזר כספי כלשהו. בכל מקרה לא יינתן החזר כספי כלשהו 14 ימי עסקים או פחות לפני מועד תחילת הסדנה ולסטודיו 6B תהא הזכות לגבות את מלוא שכר הלימוד אשר טרם נתקבל.
  7. במקרה של ביטול רישום מכל סיבה שהיא בלא בהתאם למועדים הללו או בכל מקרה של הפסקת לימודים מכל סיבה שהיא לאחר מועד תחילת הסדנא, הסטודנט יהיה חייב בתשלום מלוא שכר הלימוד ולא תהיה לסטודנט כל זכות החזר סכומים ששולמו ו/או ביטול הוראה תשלום בגין תשלומים שטרם הגיע מועד פירעונם.
  8. סטודיו 6B שומר לעצמו את הזכות לא לפתוח את הסדנא במידה ומכסת הסטודנטים לא תהיה מספקת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
  9. הנני נותן בזאת את הסכמתי שהפרטים שמסרתי ישמשו לצורך משלוח מידע/ פרסומים מטעם סטודיו 6B בדואר, בדוא"ל, בפקס או בהודעות SMS.