1. כללי:
1.1. סטודיו 6B בע"מ וארטא מכריזים על התחרות נושאת הפרסים (להלן: "התחרות"), שתתקיים באתר של סטודיו 6B (להלן: "האתר") https://www.6bstudio.co.il/ .
1.2. התחרות פתוחה לסטודנטים ולבוגרים של המחלקה לעיצוב גרפי של המסלול המקצועי בסטודיו 6B בלבד (להלן: "המשתתפים").
1.3. התחרות תחל ב- 3.11.2019 בשעה 09:00 ותסתיים ביום 15.12.2019 בשעה 16:00 (להלן "תקופת התחרות"), כמו כן, ארטא וסטודיו 6B שומרים לעצמם את הזכות להאריך את תקופת התחרות בהודעה מסודרת מראש.
1.4. ארטא וסטודיו 6B רשאים להפסיק את התחרות ללא הודעת מוקדמת.
1.5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.
1.6. השתתפות בתחרות מהווה הסכמה לתקנון.
1.7. בהשתתפות בתחרות מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון התחרות וקבלת דיוור אלקטרוני מאת סטודיו 6B, וכן פוטר את סטודיו 6B מכל טענה, דרישה או תביעה קשורה, במישרין או בעקיפין, בלא יוצא מהכלל.

 

 

2. כללי התחרות:
2.1. החל מיום ה-3.11.19 ועד ה-1.12.19 בשעה 14:00, יתבקשו הסטודנטים לשלוח עבודות העונות לבריף ולקונספט: "ארטא-לפגוש את ההשראה" בקובץ jpeg בגודל המתאים לפרסום באינסטגרם ולהדפסה (גודל מומלץ: ריבוע שלגודל מינימום 10 על 10 ס"מ ברזולוציה של 300 dpi או 1200 פיקסל. את התמונות תעלינה לאתר התחרות לצורך הצבעה https://www.6bstudio.co.il/contest/arta/.
2.2. ההצבעה לתחרות באתר תיפתח לקהל הרחב החל מיום ה-1.12.19 בשעה 14:00 ועד ה-15.12.19 בשעה 14:00. בשלב זה יצביע הקהל על ידי סימון "like" ("אהבתי") לעבודות שהוא אוהב ורוצה שיעלו לשלב הבא.
2.3. 10 העבודות אשר תצלחנה לאסוף את כמות ה"like" ("אהבתי") הגדולה ביותר לעבודתם, יעלו לשלב הגמר. בשלב זה צוות שיפוט המורכב מצוות הסטודיו ומנציגי הלקוח יבחרו את 3 העבודות הזוכות.
2.4. בתאריך ה-16.12.2019 בשעה 16:00, יוכרזו 3 הזוכים בתחרות.
2.5. משתתף ששלח תמונה הינו אחראי מלא ובלעדי כי אין בהעלאת התמונה כדי להפר כל דין ו/או לפגוע בזכות צד ג' כלשהו, לרבות לפי חוק איסור לשון הרע, חוק זכויות יוצרים וחוק הגנת הפרטיות.
2.6. המשתתף בלבד יישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן כל מסר שיפרסם במסגרת המבצע ולכל התוצאות שינבעו ממנו. סטודיו 6B לא יישא באחריות כלשהי לתוכן המסרים שיתפרסמו. הגולש מתחייב לפצות את סטודיו 6B או כל מי מטעמה בגין נזק, הפסד, תשלום או הוצאה שיגרמו להם עקב הפרת תנאי תקנון זה.
2.7. שימוש בפרטים ו/או נתונים שקריים, לרבות הזדהות לאדם אחר, הצבעה באמצעות משתמשים פיקטיביים, ביצוע מניפולציה ו/או ביצוע פרסומים פוגעניים לא רק שיפסול את השתתפותו של משתתף שיעשה כן, אלא גם יקנה זכות תביעה ישירה לסטודיו 6B כלפיו, בנוסף לנפגעים האחרים ממעשיו.
2.8. משתתף מנוע מלהעלות תמונות קטינים שהוא אינו האפוטרופוס החוקי שלהם.
2.9. בהשתתפות בתחרות מקנה המשתתף זכות שימוש בלתי חוזרת לסטודיו 6B ולארטא, לעשות שימוש בתמונה, בכל מדיה ובכל זמן, לרבות שימוש מסחרי וקידום מכירות.

 

 

3. פרסים:
3.1. המשתתפים הזוכים יקבלו הודעה במסר אישי ויתבקשו למסור פרטיהם לקבלת הפרס.
3.2. כל משתתף יכול לזכות רק בפרס אחד ולא מעל לכך.
3.3. הפרס שיחולק במסגרת התחרות הינו אישי ואינו ניתן להסבה לאחר.
3.4. במידה והפרטים שמסר המשתתף אינם מדויקים, ארטא וסטודיו 6B לא מחויבים לחלק את הפרס.
3.5. סטודיו 6B וכן ארטא שומרים לעצמם את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי באותו ערך, על פי שיקול דעתו הבלעדי.
3.6. ערכי הפרסים:
א. פרס ראשון – טיסה למינכן וסיור במפעלי Faber Castell בגרמניה
ב. פרס שני- תלושי קנייה בסך 1,000 שח למימוש בחנויות "ארטא"
ג. פרס שלישי – תלושי קנייה בארטא ע"ס 350 ₪+מארז Polychromes של Faber Castel במהדורה מוגבלת

 

 

4. פטור מאחריות:
4.1. המשתתף מתחייב באופן בלתי חוזר כי אין ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי ארטא וסטודיו 6B, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות, פרסיה ומימושם, ולא בכל הקשור לתמונות שהועלו לאתר התחרות על ידו או על ידי אחרים במסגרת התחרות ו/או לפרסומים שונים הקשורים לתחרות, לרבות אך לא רק, טענות ביחס להפרת זכויות יוצרים או זכויות מוסריות, פרסומי לשון הרע ופגיעה בפרטיות.
4.2. ארטא וסטודיו 6B, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן באתר התחרות ו/או בפייסבוק ו/או באינסטגרם, גם אם יהיה בהן כדי להשפיע על תוצאות התחרות.
4.3. הפרסים הינם בחסות ואחריות ארטא בלבד. למשתתפים הזוכים לא תהיינה דרישות ו/או תביעות כלפי סטודיו 6B.

 

 

5. תנאים נוספים:
5.1. ארטא וסטודיו 6B רשאים להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה בהודעה מראש. מוסכם כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום או שינוי תנאי התחרות כאמור.
5.2. ארטא וסטודיו 6B שומרים לעצמם את הזכות לעכב ו/או לבטל את פרסום הפרסים מכל סיבה שהוא מוצא לנכון, אשר יש בה על פי דין, לעכב ו/או לבטל את פרסום הפרסים.
5.3. ארטא וסטודיו 6B רשאים שלא למסור כל פרס למשתתף שזכה בתחרות תוך הפרת איזה מכללי תקנון התחרות ו/או ביצוע מעשה של מרמה, עבירה או חוסר תום לב, גם אם היה זוכה אף ללא מעשה כאמור.
5.4. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ופונה לגברים ונשים כאחד.